11

2021

27

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Archiwum:

Ze Świętej Góry Atos

Przedstawiciel (protoepistat) Świętej Góry w swoim wystąpieniu na zakończenie kadencji podsumował ostatnie wydarzenia na Atosie oraz odniósł się do kwestii nurtujących naród grecki.
Starzec Maksym z monasteru Iwerion podsumowując wydarzenia lat 2012/2013 szczególnie wspomniał przeniesienie ikony Bogurodzicy "Godne jest" (Dostojno jest') do Salonik w październiku 2012 r. w ramach obchodów stulecia oswobodzenia Tessalii i Macedonii. umożliwiło to ponad 500 000 wiernym, szczególnie kobietom, pokłonić się ikonie.

Historycznym wydarzeniem dla Świętej Góry została nazwana wizyta Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla. Starzec Maksym podkreślił, że w dobie światowego kryzysu, kiedy prawosławie poddawane jest różnego rodzaju próbom, nieodzownym jest zacieśnienie więzi między prawosławnymi dla dobra całej ludzkości. Należy także podtrzymywać Patriarchat Ekumeniczny, który podlega różnym incydentom na znajdującym się w niestabilnym położeniu terytorium Turcji.

Odnosząc się do kwestii przeszczepu organów, starzec Maksym wypowiedział stanowisko Cerkwi: "Każdy człowiek jest wolny. Chrystus przyszedł na świat i wyzwolił człowieka Swoim przyjściem, cudami i Swoją ofiarą na Krzyżu. Każdy, kto stara się zniewolić człowieka i zabrać mu wolną wolę, którą szanował Stwórca, robi coś niedopuszczalnego, i Cerkiew tego nie aprobuje. Człowiek ma prawo poświęcić swoje organy, ale nie ma prawa na siłę zmuszać do tego innych".

Ojciec Maksym wspomniał także kryzys ekonomiczny, przez który cierpi Grecja i podkreślił, że mowa jest tu o kryzysie idei, wartości duchowych i o odstąpieniu od Bożej drogi. Zwrócił się także do młodzieży, którą nazwał "ofiarą okoliczności" i zachęcił do zajęcia się rolnictwem w celu wykorzystania potencjału ziemskiego Grecji.


Źródło: www.agionoros.ru