ap. Piotr

Ap. 59 (1 P 2,21 – 3,9)

Rozdział 2.
Perykopa 59.:
21. Do tego bowiem jesteście powołani, gdyż i Chrystus *cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście postępowali Jego śladami!
22. On, "który nie dopuścił się grzechu, ani fałsz nie znalazł się w Jego ustach".
23. Gdy Mu złorzeczono, nie odpłacał złorzeczeniem, cierpiąc nie odgrażał się, zawierzywszy Temu, który sądzi sprawiedliwie.
24. On na swoich ramionach wyniósł nasze grzechy na drzewo (krzyża), abyśmy umarłszy dla grzechu żyli dla świętości! Jego to ranami zostaliście uzdrowieni.
25. Byliście bowiem jak owce zbłąkane, ale powróciliście do Pasterza i Stróża dusz waszych.
Rozdział 3.
1. Podobnie żony bądźcie posłuszne swoim mężom, aby nawet ci z nich, którzy nie słuchają słowa (ewangelii), dzięki sposobowi życia swoich żon zostali pozyskani (dla wiary), (nawet) bez słowa,
2. widząc nienaganny i pełen bojaźni (Bożej) sposób waszego życia.
3. Niech ozdobą ich nie będzie to, co zewnętrzne: piękne uczesanie, obwieszanie się złotem ani też wyszukany krój sukni.
4. Niech będzie nią niezniszczalne wnętrze człowieka, w którym kryje się łagodne serce i duch spokojny, tak wysoko ceniony przez Boga.
5. Tak samo niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładając w Bogu nadzieję, posłuszne swoim mężom.
6. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jesteście jej córkami, jeżeli dobrze czynicie i nie lękacie się żadnego zastraszenia.
7. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu z żonami pamiętajcie o tym, że one są słabsze, i darzcie je szacunkiem jako współuczestniczące w łasce życia, aby wasze modlitwy nie napotykały przeszkód.
8. Na koniec – wszyscy (bądźcie) jednomyślni, pełni współczucia, miłości braterskiej, miłosierdzia i pokory!
9. Nie odpłacajcie złem za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie: błogosławcie, gdyż do tego jesteście powołani, abyście błogosławieństwo otrzymali w dziedzictwie.
Koniec poniedziałku._______________________________

Poniedziałek trzydziestego trzeciego tygodnia: Umiłowani, Chrystus*
Tłumaczenie: Biblia Poznańska
Opracowanie: Piotr Makal