12

2022

2

KATEGORIE

WPISÓW Z ŻYCIA CERKWII

Nowi duchowni naszej Cerkwi

Prezbiter Łukasz Godun oraz diakon Remigiusz Sosnowy są nowymi duchownymi naszej Cerkwi. Wczorajsze chirotonie w katedrze metropolitarnej w Warszawie sprawował bp Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego przeżywał wczoraj (16 grudnia 2012 r.) wielkie święto. Po pieśni cherubinów (cs. Iże chieruwimy) bp Jerzy dokonał chirotonii prezbiterskiej (cs. rukopołożenija wo preswitiera) absolwenta Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej diakona Łukasza Goduna.

Następnie, po kanonie eucharystycznym, odbyły się święcenia diakonatu. Otrzymał je absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego subdiakon Remigiusz Sosnowy.

W mowie skierowanej do nowo wyświęconych bp Jerzy podkreślił radykalną zmianę, która dokonuje się w człowieku w momencie przyjęcia sakramentu kapłaństwa: "Kapłana jest w stanie zrozumieć tylko ten, kto służył przed ołtarzem". Władyka życzył nowym duchownym wielu radości płynącej ze służby i przeżywania każdej liturgii tak, jakby była to pierwsza i ostatnia w życiu.

Nowym duchownym życzymy wielu sił i Bożej pomocy w służbie kapłańskiej i diakońskiej!Prezbiter Łukasz Godun pochodzi z Podlasia, z rodziny duchownego. Jest pracownikiem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego (odpowiada m.in. za stronę internetową Ordynariatu: www.prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl).

Diakon Remigiusz Sosnowny pochodzi z Pomorza. Obecnie jest studentem IV roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opracował m.in. cykl czytań i pouczeń na Wielki Post, dostępny na stronie www.cerkiew.pl.

Sakrament kapłaństwa może być sprawowany jedynie podczas Boskiej Liturgii. Podczas jednego nabożeństwa można dokonać jedynie trzech chirotonii (na diakona, prezbitera i biskupa). Kolejność święceń ma odwrotny porządek względem kolejnych stopni kapłańskich (diakonatu, prezbiteratu, biskupstwa) – tak żeby nie było możliwości przyjęcia święceń wyższego stopnia bez święceń stopnia niższego.