ap. Jan Teolog

Ew. J 3 (1, 29–34)

Rozdział 1.
Perykopa 3.:
29. Nazajutrz widzi *Jezusa przychodzącego doń i mówi: – Patrzcie! Baranek Boży, który bierze grzech świata.
30. Ten jest, o którym powiedziałem: – Za mną przychodzi mąż, który nade mną jest, bo był przede mną.
31. A ja Go nie znałem, lecz po to, by został objawiony Izraelowi, przyszedłem, chrzcząc w wodzie.
32. I zaświadczył Jan, mówiąc: – Widziałem Ducha zstępującego, jak gołębicę z nieba, i pozostał na Nim.
33. I ja Go nie znałem, ale Ten, który mnie posłał chrzcić w wodzie, rzekł mi: – Na kim zobaczyłbyś Ducha zstępującego i pozostającego na Nim, Ten jest, który chrzci w Duchu Świętym.
34. I ja widziałem, i zaświadczyłem, że On jest Synem Bożym.
Koniec Jana Poprzednika.
_______________________________

Dzień po Objawieniu: W tym czasie, widzi Jan*
Tłumaczenie Ewangelii autorstwa arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka).